111班

94年111班作品

座號 S1 SE 座號 S1 SE 座號 S1 SE 座號 S1 SE 座號 S1 SE
C+
A-
C
A-
D-
D
D+
A-
D-
B
D
B
D+
B
D
A-
D
A-      
D
B
C+
A-
D-
A-
D+
A+      
C+
A-
D
D
D+
A-
D+
A-      
D-
C+
D-
D
D+
B-
B
A      
C+
B+
D+
C-
C-
A-
B-
A      
B
A
A-
A+
D-
A-
C-
A+
 
   
E
E
D
C
A-
A+
D+
B+
 
   
D+
C+
D-
B
C
A-
C-
A-
 
   
D-
D-
D
B
D-
D
D-
A
 
   

 

A: 內容充實

B: 有內容,但仍需再增加

C: 有內容,但太少

D: 有選單,沒內容或內容空洞,且有些連結問題

E: 只有首頁沒有連結

X: 完全沒有網頁